Terminologia anatòmica

Nomenclatura Anatòmica Internacional és el cos oficial de nomenclatura anatòmica creat conjuntament pel Comitè Federal sobre Terminologia Anatòmica (FCAT) i les 56 Associacions membres de les Associacions Internacionals de Anatomistas (Federació Internacional d'Associacions de Anatomistas, IFAA). Es va publicar el 1998 i substitueix a l'estàndard previ, la Nomina Anatomica [NA]. Terminologia Anatomica conté la terminologia per al voltant de 7500 estructures anatòmiques macroscòpiques humanes.

 

Mostrant 1 - 50 de 7404 termes.
Còdiordenació descendent Nom llatí Nom Nom (anglès) Cercar
A01.0.00.001 Verticalis Vertical Vertical PubMed - Google
A01.0.00.002 Horizontalis Horitzontal Horizontal PubMed - Google
A01.0.00.003 Medianus Mitjà Median PubMed - Google
A01.0.00.004 Coronalis Frontal Coronal PubMed - Google
A01.0.00.005 Sagittalis Sagital Sagittal PubMed - Google
A01.0.00.006 Dexter Dret Right PubMed - Google
A01.0.00.007 Sinister Esquerra Left PubMed - Google
A01.0.00.008 Intermedius Intermig Intermedíate PubMed - Google
A01.0.00.009 Medialis Medial Medial PubMed - Google
A01.0.00.010 Lateralis Lateral Lateral PubMed - Google
A01.0.00.011 Anterior Anterior Anterior PubMed - Google
A01.0.00.012 Posterior Posterior Posterior PubMed - Google
A01.0.00.013 Ventralis Ventral Ventral PubMed - Google
A01.0.00.014 Dorsalis Dorsal Dorsal PubMed - Google
A01.0.00.015 Frontalis Frontal Frontal PubMed - Google
A01.0.00.016 Occipitalis Occipital Occipital PubMed - Google
A01.0.00.017 Superior Superior Superior PubMed - Google
A01.0.00.018 Inferior Inferior Inferior PubMed - Google
A01.0.00.019 Cranialís Cranial Cranial PubMed - Google
A01.0.00.020 Caudalis Caudal Caudal PubMed - Google
A01.0.00.021 Rostralis Rostral Rostral PubMed - Google
A01.0.00.022 Apicalís Apical Apical PubMed - Google
A01.0.00.023 Basalis Basal Basal PubMed - Google
A01.0.00.024 Basilaris Basil·lar Basilar PubMed - Google
A01.0.00.025 Medius Mig Middle PubMed - Google
A01.0.00.026 Transversus Transvers Transverse PubMed - Google
A01.0.00.027 Transversalis Transversal Transverse PubMed - Google
A01.0.00.028 Longitudinalis Longitudinal Longitudinal PubMed - Google
A01.0.00.029 Axialis Axial Axial PubMed - Google
A01.0.00.030 Externus Extern External PubMed - Google
A01.0.00.031 Interous Intern Internal PubMed - Google
A01.0.00.032 Luminalis Luminal Luminal PubMed - Google
A01.0.00.033 Superficialis Superfìcial Superficial PubMed - Google
A01.0.00.034 Profundus Profund Deep PubMed - Google
A01.0.00.035 Proximalis Proximal Proximal PubMed - Google
A01.0.00.036 Distalis Distal Distal PubMed - Google
A01.0.00.037 Centralis Central Central PubMed - Google
A01.0.00.038 Periphericus; Peripheralis Perifèric Peripheral PubMed - Google
A01.0.00.039 Radialis Radial Radial PubMed - Google
A01.0.00.040 Ulnaris Cubital Ulnar PubMed - Google
A01.0.00.041 Fibularis; Peronealis Fibular Fibular; Peroneal PubMed - Google
A01.0.00.042 Tibialis Tèbial Tibial PubMed - Google
A01.0.00.043 Palmaris; Volaris Palmar; Volar Palmar: Volar PubMed - Google
A01.0.00.044 Plantaris Plantar Plantar PubMed - Google
A01.0.00.045 Flexor Flexor Flexor PubMed - Google
A01.0.00.046 Extensor Extensor Extensor PubMed - Google
A01.1.00.001 Caput Cap Head PubMed - Google
A01.1.00.002 Sinciput Sincipucit Forehead PubMed - Google
A01.1.00.003 Occiput Occípit Occiput PubMed - Google
A01.1.00.004 Témpora Templa, Pols Temple PubMed - Google

Pàgines