Terminologia anatòmica

Nomenclatura Anatòmica Internacional és el cos oficial de nomenclatura anatòmica creat conjuntament pel Comitè Federal sobre Terminologia Anatòmica (FCAT) i les 56 Associacions membres de les Associacions Internacionals de Anatomistas (Federació Internacional d'Associacions de Anatomistas, IFAA). Es va publicar el 1998 i substitueix a l'estàndard previ, la Nomina Anatomica [NA]. Terminologia Anatomica conté la terminologia per al voltant de 7500 estructures anatòmiques macroscòpiques humanes.

 

Mostrant 1 - 50 de 7404 termes.
Còdi Nom llatíordenació descendent Nom Nom (anglès) Cercar
A12.2.12.068 A. marginalis coli; A juxtacolíca; Arcus marginalis coli Artèria marginal del còlon; Artèria iuxta-còlica; Arc marginal del còlon Marginal artery; Juxtacolic artery; Marginal arcade PubMed - Google
A12.2.12.018 A. pancreaticoduodenalis superior posterior Artèria pancreato-duodenal superior posterior Posterior superior pancreaticoduodenal artery PubMed - Google
A14.2.01.118 Chorda tympani; Radix parasympathica submandibularis Corda del timpà; Arrel parasimpàtica del gangli submandibular Chorda tympani; Parasympathetic root of submandibular ganglion PubMed - Google
A12.1.00.024 Chordae tendineae falsae; Chordae tendineae spuriae Corda tendinosa falsa False chordae tenineae PubMed - Google
A12.1.06.002 Complexus stimulans cordis; Systema conducente cordis Sistema de conducció del cor Conducting system of heart PubMed - Google
A05.6.01.001 Intestinum tenue Intestí prim Small intestine PubMed - Google
A04.3.02.404 Mm. intertransversaríi posteriores mediales cervicis-, Mm. intertransversaríi posteriores mediales colli Músculs intertransversos cervicals posteriors medials: Músculs intertransversos posteriors medials del coll Medial posterior cervical intertransversaríi PubMed - Google
A14.2.04.006 Nn. intercostales; Rami anteriores; Rami ventrales Nervi intercostal; Branca anterior; Branca ventral Intercostal nerves; Anterior rami; ventral rami PubMed - Google
A04.7.01.007 Pars superficialis; Pars gastrocnemialis; Pars tricipitalis Part superficial; Part gastrocnemia, Part tricipital Superficial part PubMed - Google
A06.5.02.002 Pulmo dexter, lobus superior Pulmó dret, lòbul superior Right lung, superior lobe PubMed - Google
A04.7.03.025 Retinaculum musculorum extensorum superius Retinacle superior dels músculs extensors Superior extensor retinaculum PubMed - Google
A14.2.01.067 Rr. ganglionares ad ganglion oticum-, Radix sensoria ganglii otici Branca ganglionar pel gangli òtic, Arrel sensitiva del gangli òtic Branches to otic ganglion-, Sensory root of otic ganglion PubMed - Google
A14.2.01.088 Rr. ganglionares ad ganglion sublinguale; Radix sensoria ganglii subligualis Branca ganglionar pel gangli sublingual; Arrel sensitiva del gangli sublingual Ganglíonic branches to sublingual ganglion; Sensory root of sublingual ganglion PubMed - Google
A14.1.09.437 Substantia perforata anterior; Substantia perforata rostralis Substància perforada anterior Anterior perforated substance PubMed - Google
A12.3.12.031 V. gastroomentalis sinistra; V. gastroepiploica sinistra Vena gastro-omental esquerra; Vena gastro-epiploica esquerra Left gastro-omental vein; Left gastro-epiploic vein PubMed - Google
A12.3.06.037 V. posterior corporis callosi; V. dorsalis corporis callosi Vena posterior del cos callós; Vena dorsal del cos callós Posterior vein of Corpus callosum; Dorsal vein of corpus callosum PubMed - Google
A12.3.05.050 Vv. transversae cervicis: Vv. transversae colli Vena cervical transversa; Vena transversa del coll Transverse cervical veins PubMed - Google
A12.2.16.051 (A. arcuata) (Artèria arcuada) (Arcuate artery) PubMed - Google
A12.2.09.019 (A. brachialis superficialis) (Artèria braquial superfìcial) (Superficial brachial artery) PubMed - Google
A12.2.08.058 (A. dorsalis scapulae) (Artèria dorsal de la escàpula) (Dorsal scapular artery) PubMed - Google
A15.2.06.009 (A. hyaloidea) (Artèria hialoïdal) (Hyaloid artery) PubMed - Google
A12.2.16.006 (A. obturatoria accessoria) (Artèria obturatriz accesoria) (Accessory obturator artery) PubMed - Google
A12.2.16.044 (A. recurrens tibialis posterior) (Artèria recurrent tèbial posterior) (Posterior tibial recurrent artery) PubMed - Google
A12.2.12.017 (A. supraduodenalis) (Artèria supraduodenal) (Supraduodenal artery) PubMed - Google
A12.2.04.005 (A. thyroidea íma) (Artèria tiroïdal ima) (Thyroid ima artery) PubMed - Google
A12.2.15.032 (Aa. azygos vaginae) (Artèria àziga de la vagina) (Azygos artery of vagina) PubMed - Google
A13.3.03.017 (Anulus lymphaticus cardiae) (Anell limfàtic del càrdias) (Nodes around cardia) PubMed - Google
A15.3.01.021 (Apex auriculae) (Vèrtex auricular) (Apex of auricle; Típ of ear) PubMed - Google
A09.3.02.011 (Appendix epididymidis) (Apèndix del epidídim) (Appendix of epididymis) PubMed - Google
A12.2.16.070 (Arcus plantaris superficialis) (Arc plantar superfìcial) (Superficial plantar arch) PubMed - Google
A04.5.04.009 (Arcus tendineus musculi levatoris ani) (Arc tendinós del múscul elevador de l'anus) (Tendinous arch of levator ani) PubMed - Google
A04.8.03.015 (Bursa cubitalis interossea) (Bosa interossia del colze) (Interosseous cubital bursa) PubMed - Google
A04.8.05.011 (Bursa iltopectinea) (Bossa Ileopectínia) (lliopectineal bursa) PubMed - Google
A04.8.03.012 (Bursa intratendinea olecrani) (Bossa intratendinosa del olècranon) (Intratendinous olecranon bursa) PubMed - Google
A05.3.01.010 (Bursa pharyngealis) (Bossa faríngia) (Pharyngeal bursa) PubMed - Google
A04.8.03.003 (Bursa subcutánea acromialis) (Bossa subcutania acromial) (Subcutaneous acromial bursa) PubMed - Google
A04.8.05.015 (Bursa subfascialis prepatellaris) (Bossa subfascial prerrotuliana) (Subfascial prepatellar bursa) PubMed - Google
A04.8.05.016 (Bursa subtendinea prepatellaris) (Bossa subtendinosa prerrotuliana) (Subtendinous prepateilar bursa) PubMed - Google
A02.2.02.110 (Canalis arteriae vertebralis) (Canal de la artèria vertebral) (Canal for vertebral artery) PubMed - Google
A03.0.00.024 (Caput articulare) (Cap articular) (Articular head) PubMed - Google
A06.2.04.018 (Cartilago sesamoidea) (Cartílag sesamoide) (Sesamoid cartilage) PubMed - Google
A02.3.02.013 (Costa cervicalis; Costa colli) (Costella cervical; Costella del coll) (Cervical rib) PubMed - Google
A02.3.02.020 (Costa lumbalis) (Costella lumbar) (Lumbar rib) PubMed - Google
A02.1.04.023 (Crista occipitalis externa) (Cresta occipital externa) (External occipital crest) PubMed - Google
A02.1.04.030 (Crista occipitalis interna) (Cresta occipital interna) (Internal occipital crest) PubMed - Google
A05.1.03.078 (Diastema) (Diastema) (Diastema) PubMed - Google
A03.5.03.003 (Discus articularis) (Disc articular) (Articular disc) PubMed - Google
A05.6.04.003 (Diverticulum lili) (Divertícle ilial) (Ileal diverticulum) PubMed - Google
A09.3.02.009 (Ductulus aberrans inferior) (Canalicle aberrant inferior) (Inferior aberrant ductule) PubMed - Google
A09.3.02.008 (Ductulus aberrans superior) (Canalicle aberrant superior) (Superior aberrant ductule) PubMed - Google

Pàgines