Terminologia anatòmica

Nomenclatura Anatòmica Internacional és el cos oficial de nomenclatura anatòmica creat conjuntament pel Comitè Federal sobre Terminologia Anatòmica (FCAT) i les 56 Associacions membres de les Associacions Internacionals de Anatomistas (Federació Internacional d'Associacions de Anatomistas, IFAA). Es va publicar el 1998 i substitueix a l'estàndard previ, la Nomina Anatomica [NA]. Terminologia Anatomica conté la terminologia per al voltant de 7500 estructures anatòmiques macroscòpiques humanes.

 

Mostrant 1 - 50 de 29616 termes.
Còdi Nom llatí Nomordenació descendent Nom (anglès) Cercar
A04.5.04.009 (Arcus tendineus musculi levatoris ani) (Arc tendinós del múscul elevador de l'anus) (Tendinous arch of levator ani) PubMed - Google
A12.2.07.062 A. frontobasalis lateralis; A. orbitofrontalis lateralis Artèria fronto-basal lateral; Artèria orbito-frontal lateral Lateral frontobasal artery; Lateral orbítofrontal artery PubMed - Google
A12.2.12.068 A. marginalis coli; A juxtacolíca; Arcus marginalis coli Artèria marginal del còlon; Artèria iuxta-còlica; Arc marginal del còlon Marginal artery; Juxtacolic artery; Marginal arcade PubMed - Google
A12.2.12.068 A. marginalis coli; A juxtacolíca; Arcus marginalis coli Artèria marginal del còlon; Artèria iuxta-còlica; Arc marginal del còlon Marginal artery; Juxtacolic artery; Marginal arcade PubMed - Google
A12.2.12.018 A. pancreaticoduodenalis superior posterior Artèria pancreato-duodenal superior posterior Posterior superior pancreaticoduodenal artery PubMed - Google
A12.3.07.005 V. hemiazygos accessoria Vena hemiàziga accesoria Accessory hemi-azygos vein: Superior hemi-azygos vein PubMed - Google
A12.2.05.068 R. anastomoticus cum a. lacrimali Branca anastomòtica amb la artèria lacrimal Anastomotic branch with lacrimal artery PubMed - Google
A12.2.06.028 R. anastomoticus cum a. meníngea media Branca anastomòtica amb la artèria meníngia mitja Anastomotic branch with middle meningeal artery PubMed - Google
A01.2.02.002 Regio cervícalis anterior; Trigonum cervicale anterius; Trigonum colli anterius Regió cervical anterior; Triangle cervical anterior; Triangle anterior del coll Anterior cervical región; Anterior triangle PubMed - Google
A14.1.04.249 Nucleus cochlearis anterior Nucli coclear anterior: nucli coclear ventral Anterior cochlear nucleus; Ventral cochlear nucleus PubMed - Google
A04.6.01.002 Compartimentum brachii anterius; Compartimentum brachii flexorun Compartiment braquial anterior; Compartiment flexor del braç Anterior compartment of arm; Flexor compartment of arm PubMed - Google
A04.6.01.004 Compartimentum antebrachii anterius; Compartimentum antebrachii flexorum Compartiment antebraquial anterior; Compartimento flexor del avantbraç Anterior compartment of forearm; Flexor compartmen of forearm PubMed - Google
A14.1.08.902 Area hypothalamica rostralis Àrea hipotalàmica anterior; Regió hipotalàmica anterior Anterior hypothalamic área; Anterior hypothalamic región PubMed - Google
A14.1.06.305 Nucleus anteromedialis Nucli anteromedial; nucli ventromedial Anterior medial nucleus; Ventral medial nucleus PubMed - Google
A14.1.05.422 Nucleus anterior corporis trapezoidei Nucli anterior del cos trapezoide; nucli ventral del cos trapezoide Anterior nucleus of trapezoid body; Ventral nucleus of trapezoid body PubMed - Google
A14.1.04.124 Tractus reticulospinalis anterior Tracte reticulo-espinal anterior; tracte retículo-espinal ventral Anterior reticulospinal tract; Ventral reticulospinal tract PubMed - Google
A14.1.04.125 Tractus spinocerebellaris anterior Tracte espino-cerebelós anterior; tracte espino-cerebelós ventral Anterior spinocerebellar tract; Ventral spinocerebellar tract PubMed - Google
A12.3.01.012 V(v). ventriculi dextri anterior(es); Vv. cardiacae anteriores; Vv. cordis anteriores Vena anterior del ventricle dret; Vena cardíaca anterior Anterior vein(s) of right ventricle; Anterior cardiac veins PubMed - Google
A05.7.03.010 Appendices omentales; Appendices adiposae coli; Appendices epiploicae Apéndices omentales; Apéndices adiposos del colon; Apéndices epiploicos Omental appendices; Fatty appendices of colon PubMed - Google
A05.7.03.010 Appendices omentales; Appendices adiposae coli; Appendices epiploicae Apéndices omentales; Apéndices adiposos del colon; Apéndices epiploicos Omental appendices; Fatty appendices of colon PubMed - Google
A14.1.08.916 Área hypothalamica dorsalis Àrea hipotalàmica dorsal; Regió hipotalàmica dorsal Dorsal hypothalamic area; Dorsal hypothalamic region PubMed - Google
A14.1.08.920 Área hypothalamica intermedia Àrea hipotalàmica intermitja: Regió hipotalàmica intermitja Intermediate hypothalamic area: Intermediate hypothalamic region PubMed - Google
A14.1.08.920 Área hypothalamica intermedia Àrea hipotalàmica intermitja: Regió hipotalàmica intermitja Intermediate hypothalamic area: Intermediate hypothalamic region PubMed - Google
A12.2.07.035 A. frontobasalis medialis; A. orbitofrontalis medialis Artèria fronto-basal medial; Artèria orbíto-frontal medial Medial frontobasal artery; Medial orbítofrontal artery PubMed - Google
A12.2.15.022 A. ductus deferentis Artèria del conducte deferent Artery to ductus deferens; Artery to vas deferens PubMed - Google
A03.6.04.001 JUNCTURAE MEMBRI INFERIORIS LIBERI ARTICULACIONS DE LA PART LLIURE DEL MEMBRE INFERIOR JOINTS OF FREE LOWER LIMB PubMed - Google
A03.5.07.001 Articulationes membri superioris liberi Articulacions sinovials de la part lliure del membre superior Synovial joints of free upper limb PubMed - Google
A03.6.04.001 JUNCTURAE MEMBRI INFERIORIS LIBERI ARTICULACIONS DE LA PART LLIURE DEL MEMBRE INFERIOR JOINTS OF FREE LOWER LIMB PubMed - Google
A03.5.02.001 Articulationes cinguli pectoralis; Articulationes cinguli membri superioris Articulacions sinovials de la cintura escapular Synovial joints of pectoral girdle; Synovial joints of shoulder girdle PubMed - Google
A03.6.06.001 Articulationes membri inferioris liberi Articulacions sinovials de la part lliure del membre inferior Synovial joints of free lower limb PubMed - Google
A03.5.07.001 Articulationes membri superioris liberi Articulacions sinovials de la part lliure del membre superior Synovial joints of free upper limb PubMed - Google
A04.7.02.024 M. artícularis genus Múscul articuar del genoll Artícularis genus; Articular muscle of knee PubMed - Google
A04.5.04.019 Insertio partis superficialis musculi sphincteris ani externii Inserció de la part superficial del múscul esfínter extern de l'anus Attachment of superficial external anal sphincter PubMed - Google
A14.3.00.001 Divisio autonómica; Pars autonómica systematis nervosi peripherici Divisió autònoma; Part autònoma del sistema nerviós perifèric Autonomic division; Autonomic part of peripheral nervous system PubMed - Google
A12.2.07.055 Rr. terminales inferiores; Rr. corticales inferiores; Segmetum M2 Branca terminal inferior; Branca cortical inferior; Segment M2 Inferior terminal branches; Inferior cortical branches; M2 segment PubMed - Google
A14.2.01.118 Chorda tympani; Radix parasympathica submandibularis Corda del timpà; Arrel parasimpàtica del gangli submandibular Chorda tympani; Parasympathetic root of submandibular ganglion PubMed - Google
A14.2.01.118 Chorda tympani; Radix parasympathica submandibularis Corda del timpà; Arrel parasimpàtica del gangli submandibular Chorda tympani; Parasympathetic root of submandibular ganglion PubMed - Google
A12.1.00.024 Chordae tendineae falsae; Chordae tendineae spuriae Corda tendinosa falsa False chordae tenineae PubMed - Google
A14.2.01.119 R. communicans cum plexu tympanico Branca comunicant amb el plexe timpànic Communicating branch with tympanic plexus PubMed - Google
A04.6.01.004 Compartimentum antebrachii anterius; Compartimentum antebrachii flexorum Compartiment antebraquial anterior; Compartimento flexor del avantbraç Anterior compartment of forearm; Flexor compartmen of forearm PubMed - Google
A04.6.01.007 Compartimentum antebrachii posterius; Compartimentum antebrachii extensorum Compartiment antebraquial posterior; Compartiment extensor de l'avantbraç Posterior compartment of forearm; Extensor compartment of forearm PubMed - Google
A04.7.01.006 Compartimentum cruris posterius; Compartimentum cruris flexorum Compartiment posterior de la cama; Compartiment flexor de la cama Posterior compartment of leg; Flexor compartment of leg PubMed - Google
A04.6.01.004 Compartimentum antebrachii anterius; Compartimentum antebrachii flexorum Compartiment antebraquial anterior; Compartimento flexor del avantbraç Anterior compartment of forearm; Flexor compartmen of forearm PubMed - Google
A04.6.01.007 Compartimentum antebrachii posterius; Compartimentum antebrachii extensorum Compartiment antebraquial posterior; Compartiment extensor de l'avantbraç Posterior compartment of forearm; Extensor compartment of forearm PubMed - Google
A04.7.01.006 Compartimentum cruris posterius; Compartimentum cruris flexorum Compartiment posterior de la cama; Compartiment flexor de la cama Posterior compartment of leg; Flexor compartment of leg PubMed - Google
A14.1.04.219 Complexus olivaris inferior-, Nuclei olivares inferiores Complexe olivar inferior; nucli olivar inferior Inferior olivary complex PubMed - Google
A12.1.06.002 Complexus stimulans cordis; Systema conducente cordis Sistema de conducció del cor Conducting system of heart PubMed - Google
A14.3.00.001 Divisio autonómica; Pars autonómica systematis nervosi peripherici Divisió autònoma; Part autònoma del sistema nerviós perifèric Autonomic division; Autonomic part of peripheral nervous system PubMed - Google
A15.3.01.046 Porus acusticus externus Orifici auditiu extern External acoustic pore; External acoustic aperture PubMed - Google
A04.5.02.003 Fascia propria organi intraperitoneali Fàscia propia dels òrgans intraperitoneals Fascia of individual intraperitoneal organ PubMed - Google

Pàgines