Terminologia anatòmica

Nomenclatura Anatòmica Internacional és el cos oficial de nomenclatura anatòmica creat conjuntament pel Comitè Federal sobre Terminologia Anatòmica (FCAT) i les 56 Associacions membres de les Associacions Internacionals de Anatomistas (Federació Internacional d'Associacions de Anatomistas, IFAA). Es va publicar el 1998 i substitueix a l'estàndard previ, la Nomina Anatomica [NA]. Terminologia Anatomica conté la terminologia per al voltant de 7500 estructures anatòmiques macroscòpiques humanes.

 

Mostrant 51 - 100 de 7404 termes.
Còdi Nom llatí Nom Nom (anglès) Cercar
A01.1.00.005 Auris Orella Ear PubMed - Google
A01.1.00.006 Facies Cara Face PubMed - Google
A01.1.00.007 Oculus Ull Eye PubMed - Google
A01.1.00.008 Bucea Galta Cheek PubMed - Google
A01.1.00.009 Nasus Nas Nose PubMed - Google
A01.1.00.010 Os Boca Mouth PubMed - Google
A01.1.00.011 Mentum Mentó Chin PubMed - Google
A01.1.00.012 Collum; Cervix Coll Neck PubMed - Google
A01.1.00.013 Truncus Tronc Trunk PubMed - Google
A01.1.00.014 Thorax Tòrax Thorax PubMed - Google
A01.1.00.015 Pectus Pit Front of chest PubMed - Google
A01.1.00.016 Abdomen Abdomen Abdomen PubMed - Google
A01.1.00.017 Pelvis Pelvis Pelvis PubMed - Google
A01.1.00.018 Dorsum Esquena Back PubMed - Google
A01.1.00.019 Membrum superius Menmbre superior Upper limb PubMed - Google
A01.1.00.020 Cingulum pectorale: Cingulum membri superioris Cintura escapular Pectoral girdle; Shoulder girdle PubMed - Google
A01.1.00.021 Axilla Aixella Axilla PubMed - Google
A01.1.00.022 Brachium Braç Arm PubMed - Google
A01.1.00.023 Cubitus Colze Elbow PubMed - Google
A01.1.00.024 Antebrachium Avantbraç Forearm PubMed - Google
A01.1.00.025 Manus Hand PubMed - Google
A01.1.00.026 Carpus Carp Wrist PubMed - Google
A01.1.00.027 Metacarpus Metacarp Metacarpus PubMed - Google
A01.1.00.028 Palma; Vola Palmell Palm PubMed - Google
A01.1.00.029 Dorsum manus Dors de la mà Dorsum of hand PubMed - Google
A01.1.00.030 Digiti manus Dits de la mà Fingers including thumb PubMed - Google
A01.1.00.031 Membrum inferius Membre inferior Lower limb PubMed - Google
A01.1.00.032 Cingulum pelvicum; Cingulum membri ínferioris Cintura pèlvica Pelvic girdle PubMed - Google
A01.1.00.033 Nates; Clunes Natges Buttocks PubMed - Google
A01.1.00.034 Coxa Maluc Hip PubMed - Google
A01.1.00.035 Fémur Cuixa Thigh PubMed - Google
A01.1.00.036 Genu Genoll Knee PubMed - Google
A01.1.00.037 Poples Fossa poplítia Posterior part of knee PubMed - Google
A01.1.00.038 Crus Cama Leg PubMed - Google
A01.1.00.039 Sura Bessó Calf PubMed - Google
A01.1.00.040 Pes Peu Foot PubMed - Google
A01.1.00.041 Tarsus Tars Ankle PubMed - Google
A01.1.00.042 Calx Taló Heel PubMed - Google
A01.1.00.043 Metatarsus Metatars Metatarsus PubMed - Google
A01.1.00.044 Planta Planta Solé PubMed - Google
A01.1.00.045 Dorsum pedis Dors del peu Dorsum of foot PubMed - Google
A01.1.00.046 Digiti pedís Dits del peu Toes PubMed - Google
A01.1.00.047 Cavitates Cavitats Cavities PubMed - Google
A01.1.00.048 Cavitas cranii Cavitat craniana Cranial cavity PubMed - Google
A01.1.00.049 Cavitas thoracis Tòrax Thoracic cavity PubMed - Google
A01.1.00.050 Cavitas abdominis et pelvis Cavitat abdominal i pèlvica Abdominopelvíc cavity PubMed - Google
A01.1.00.051 Cavitas abdominis Cavitat abdominal Abdominal cavity PubMed - Google
A01.1.00.052 Cavitas pelvis Cavitat pèlvica Pelvic cavity PubMed - Google
A01.2.00.001 Plana, lineae et regiones Planols, línies i regions Planes, lines and regions PubMed - Google
A01.2.00.002 Plana horizontalia Planols horitzontals Horizontal planes PubMed - Google

Pàgines