Terminologia anatòmica

Nomenclatura Anatòmica Internacional és el cos oficial de nomenclatura anatòmica creat conjuntament pel Comitè Federal sobre Terminologia Anatòmica (FCAT) i les 56 Associacions membres de les Associacions Internacionals de Anatomistas (Federació Internacional d'Associacions de Anatomistas, IFAA). Es va publicar el 1998 i substitueix a l'estàndard previ, la Nomina Anatomica [NA]. Terminologia Anatomica conté la terminologia per al voltant de 7500 estructures anatòmiques macroscòpiques humanes.

 

Mostrant 101 - 150 de 7404 termes.
Còdi Nom llatí Nom Nom (anglès) Cercar
A01.2.00.003 Plana sagittalia Planols sagitals Sagittal planes PubMed - Google
A01.2.00.004 Planum medianum Pla mig, pla sagital i mitjà Median plane; Median sagittal plane PubMed - Google
A01.2.00.005 Plana paramediana Planols paramitjans Paramedían planes PubMed - Google
A01.2.00.006 Plana transversalia Planols tranversos Transverse planes PubMed - Google
A01.2.00.007 Planum transpyloricum Pla transpilòric Transpyloric plane PubMed - Google
A01.2.00.008 Planum subcostale Pla subcostal Subcostal plane PubMed - Google
A01.2.00.009 Planum supracristale Pla supracrestal Supracristal plane PubMed - Google
A01.2.00.010 Planum intertuberculare Pla Intertubercular Intertubercular plane PubMed - Google
A01.2.00.011 Planum interspínale Pla interespinós Interspinous plane PubMed - Google
A01.2.00.012 Linea mediana anterior Línia mitja anterior Anterior median line PubMed - Google
A01.2.00.013 Linea sternalis Línia esternal Sternal line PubMed - Google
A01.2.00.014 Linea parasternalis Línia paraesternal Parasternal line PubMed - Google
A01.2.00.015 Linea medioclavicularis Línia migclavicular Midclavicular line PubMed - Google
A01.2.00.016 Linea mammillarís Línia mamil·lar Mammillary line; Nipple line PubMed - Google
A01.2.00.017 Linea axillaris anterior Línia axil·lar anterior Anterior axillary line PubMed - Google
A01.2.00.018 Linea axillaris media Línia axil·lar mitja Midaxillary line PubMed - Google
A01.2.00.019 Linea axillaris posterior Línia axil·lar posterior Posterior axillary line PubMed - Google
A01.2.00.020 Linea scapularis Línia escapular Scapular line PubMed - Google
A01.2.00.021 Linea paravertebralis Línia paravertebral Paravertebral line PubMed - Google
A01.2.00.022 Linea mediana posterior Línia mitja posterior Posterior median line PubMed - Google
A01.2.01.001 Regiones capitis Regions del cap Regions of head PubMed - Google
A01.2.01.002 Regio frontalis Regió frontal Frontal region PubMed - Google
A01.2.01.003 Regio parietalis Regió parietal Parietal region PubMed - Google
A01.2.01.004 Regio occipitalis Regió occipital Occipital region PubMed - Google
A01.2.01.005 Regio temporalis Regió temporal Temporal region PubMed - Google
A01.2.01.006 Regio auricularis Regió auricular Auricular region PubMed - Google
A01.2.01.007 Regio mastoidea Regió mastoïdal Mastoid region PubMed - Google
A01.2.01.008 Regio facialis Regió facial Facial region PubMed - Google
A01.2.01.009 Sulcus suprapalpebralis Solc suprapalpebral Suprapalpebral sulcus PubMed - Google
A01.2.01.010 Regio orbitalis Regió orbitària Orbital región PubMed - Google
A01.2.01.011 Sulcus infrapalpebralis Solc infrapalpebral Infrapalpebral sulcus PubMed - Google
A01.2.01.012 Regio infraorbitalis Regió infraorbitària Infra-orbital región PubMed - Google
A01.2.01.013 Regio buccalis Regió de la galta Buccal región PubMed - Google
A01.2.01.014 Regio parotideomasseterica Regió parotideo-masetèrica Parotid región PubMed - Google
A01.2.01.015 Regio zygomatica Regió zigomàtica Zygomatic región PubMed - Google
A01.2.01.016 Regio nasalis Regió nasal Nasal región PubMed - Google
A01.2.01.017 Sulcus nasolabialis Solc nasolabial Nasolabial sulcus PubMed - Google
A01.2.01.018 Regio oralis Regió labial Oral región PubMed - Google
A01.2.01.019 Sulcus mentolabialis Solc mentolabial Mentolabial sulcus PubMed - Google
A01.2.01.020 Regio mentalis Regió mentoniana Chin; Mental región PubMed - Google
A01.2.02.001 Regiones cervicales Regions cervicals Regions of neck PubMed - Google
A01.2.02.002 Regio cervícalis anterior; Trigonum cervicale anterius; Trigonum colli anterius Regió cervical anterior; Triangle cervical anterior; Triangle anterior del coll Anterior cervical región; Anterior triangle PubMed - Google
A01.2.02.003 Trigonum submandibulare Triangle submandibular Submandibular triangle PubMed - Google
A01.2.02.004 Trigonum caroticum Triangle carotidi Carotid triangle PubMed - Google
A01.2.02.005 Trigonum musculare; Trigonum omotracheale Triangle muscular; Triangle omotraqueal Muscular triangle; Omotracheal. triangle PubMed - Google
A01.2.02.006 Trigonum submentale Triangle submentonià Submental triangle PubMed - Google
A01.2.02.007 Regio sternocleidomastoidea Regió sternocleidomastoïdal Sternocleidomastoid región PubMed - Google
A01.2.02.008 Fossa supraclavicukrís minor Fossa supraclavicular menor Lesser supraclavicular fossa PubMed - Google
A01.2.02.009 Regio cervicalis lateralis; Trigonum cervicale posterius; Trigonum colli laterale Regió cervical lateral; Triangle cervical posterior; Triangle lateral del coll Lateral cervical región; Posterior triangle PubMed - Google
A01.2.02.010 Trigonum omoclaviculare Triangle omoclavicular Omoclavicular triangle; Subclavian triangle PubMed - Google

Pàgines