Terminologia anatòmica

Nomenclatura Anatòmica Internacional és el cos oficial de nomenclatura anatòmica creat conjuntament pel Comitè Federal sobre Terminologia Anatòmica (FCAT) i les 56 Associacions membres de les Associacions Internacionals de Anatomistas (Federació Internacional d'Associacions de Anatomistas, IFAA). Es va publicar el 1998 i substitueix a l'estàndard previ, la Nomina Anatomica [NA]. Terminologia Anatomica conté la terminologia per al voltant de 7500 estructures anatòmiques macroscòpiques humanes.

 

Mostrant 151 - 200 de 7404 termes.
Còdi Nom llatí Nom Nom (anglès) Cercar
A01.2.02.011 Fossa supraclavicularis major Fossa supraclavicular major Greater supraclavicular fossa PubMed - Google
A01.2.02.012 Regio cervicalis posterior; Regio colli posterior Regió cervical posterior; Regió posterior del coll Posterior cervical región PubMed - Google
A01.2.03.001 Regiones thoracicae anteriores et laterales Regions toràciques anteriors i laterals Anterior and lateral thoracic regions PubMed - Google
A01.2.03.002 Regio presternalis Regió preesternal Presternal región PubMed - Google
A01.2.03.003 Fossa infraclavicularis Fossa infraclavicular Infraclavicular fossa PubMed - Google
A01.2.03.004 Trigonum clavipectorale; Trigonum deltopectorale Triangle clavipectoral; Triangle deltopectoral Clavipectoral Triangle; Deltopectoral triangle PubMed - Google
A01.2.03.005 Regio pectoralis Regió pectoral Pectoral región PubMed - Google
A01.2.03.006 Regio pectoralis lateralis Regió pectoral lateral Lateral pectoral region PubMed - Google
A01.2.03.007 Regio mammaria Regió mamària Mammary region PubMed - Google
A01.2.03.008 Regio inframammaria Regió inframamària Inframammary region PubMed - Google
A01.2.03.009 Regio axillaris Regió axil·lar Axillary region PubMed - Google
A01.2.03.010 Fossa axillaris Fossa axil·lar Axillary fossa PubMed - Google
A01.2.04.001 Regiones abdominales Regions abdominals Abdominal regions PubMed - Google
A01.2.04.002 Hypochondrium; Regio hypochondriaca Hipocondri; Regió hipocondríaca Hypochondrium PubMed - Google
A01.2.04.003 Epigastrium; Regio epigástrica; Fossa epigástrica Epigàstri; Regió epigàstrica Epigastric regi0n; Epigastric fossa PubMed - Google
A01.2.04.004 Latus; Regio lateralis Flanc; Regió lateral Flank; Lateral region PubMed - Google
A01.2.04.005 Umbilicus; Regio umbilicalis Llombrígol; Regió umbilical Umbilical region PubMed - Google
A01.2.04.006 Inguen; Regio inguinalis Engonal; Regió inguinal Groin; Inguinal región PubMed - Google
A01.2.04.007 Hypogastrium; Regio pubica Hipogàstri; Regió púbica Pubic region PubMed - Google
A01.2.05.001 Regiones dorsales; Regiones dorsi Regions de l'esquena Regions of back PubMed - Google
A01.2.05.002 Regio vertebralis Regió vertebral Vertebral region PubMed - Google
A01.2.05.003 Regio sacralis Regió sacra Sacral region PubMed - Google
A01.2.05.004 (Foveola coccygea) (Foveola coccígea) (Coccygeal foveola) PubMed - Google
A01.2.05.005 Regio scapularis Regió escapular Scapular region PubMed - Google
A01.2.05.006 Trigonum auscultationis Triangle d'auscultació Auscultatory triangle; Triangle of auscultation PubMed - Google
A01.2.05.007 Regio infrascapularis Regió infraescapular Infrascapular region PubMed - Google
A01.2.05.008 Regio lumbalis Regió lumbar Lumbar region PubMed - Google
A01.2.05.009 (Trigonum lumbale inferius) (Triangle lumbar inferior) (Inferior lumbar triangle) PubMed - Google
A01.2.05.010 (Trigonum lumbale superius) (Triangle lumbar superior) (Superior lumbar triangle) PubMed - Google
A01.2.06.001 Regio perinealis Regió perineal Perineal region PubMed - Google
A01.2.06.002 Regio analis Regió anal Anal triangle PubMed - Google
A01.2.06.003 Regio urogenitalis Regió urogenital Urogenital triangle PubMed - Google
A01.2.07.001 Regiones membrí superioris Regions del membre superior Regions of upper limb PubMed - Google
A01.2.07.002 Regio deltoidea Regió deltoide Deltoid region PubMed - Google
A01.2.07.003 Regio brachialis Regió braquial Brachial region PubMed - Google
A01.2.07.004 Regio brachii anterior; Regio brachialis anterior Regió anterior del braç; Regió braquial anterior Anterior region of arm PubMed - Google
A01.2.07.005 Sulcus bicípitalis lateralis; Sulcus bicipitalis radialis Solc bicipital lateral; Solc bicipital radial Lateral bicipital groove PubMed - Google
A01.2.07.006 Sulcus bicipitalis medialis; Sulcus bicipitalis ulnarís Solc bicipital medial; Solc bicipital cubital Medial bicipital groove PubMed - Google
A01.2.07.007 Regio brachii posterior; Regio brachialis posterior Regió posterior del braç; Regió braquial posterior Posterior region of arm posterior PubMed - Google
A01.2.07.008 Regio cubitalis Regió cubital; Regió del colze Cubital region PubMed - Google
A01.2.07.009 Regio cubitalis anterior Regió anterior del colze Anterior region of elbow PubMed - Google
A01.2.07.010 Fossa cubitalis Fossa del colze Cubital fossa PubMed - Google
A01.2.07.011 Regio cubitalis posterior Regió posterior del colze Posterior region of elbow PubMed - Google
A01.2.07.012 Regio antebrachialis Regió antebraquial Antebrachial region PubMed - Google
A01.2.07.013 Regio antebrachii anterior; Regio antebrachialis anterior Regió anterior de l'avantbraç; Regió antebraquial anterior Anterior region of forearm PubMed - Google
A01.2.07.014 Regio antebrachii posterior; Regio antebrachíalis posterior Regió posterior de l'avantbraç; Regió antebraquial posterior Posterior region of forearm PubMed - Google
A01.2.07.015 Margo radialis; Margo lateralis Vora radial; Vora lateral Radial border; Lateral border PubMed - Google
A01.2.07.016 Margo ulnaris; Margo medialis Vora cubital; Vora medial Ulnar border; Medial border PubMed - Google
A01.2.07.017 Regio manus Regió de la mà Hand region PubMed - Google
A01.2.07.018 Regio carpalis Regió carpiana Carpal region PubMed - Google

Pàgines