Terminologia anatòmica

Nomenclatura Anatòmica Internacional és el cos oficial de nomenclatura anatòmica creat conjuntament pel Comitè Federal sobre Terminologia Anatòmica (FCAT) i les 56 Associacions membres de les Associacions Internacionals de Anatomistas (Federació Internacional d'Associacions de Anatomistas, IFAA). Es va publicar el 1998 i substitueix a l'estàndard previ, la Nomina Anatomica [NA]. Terminologia Anatomica conté la terminologia per al voltant de 7500 estructures anatòmiques macroscòpiques humanes.

 

Mostrant 201 - 250 de 7404 termes.
Còdi Nom llatí Nom Nom (anglès) Cercar
A01.2.07.019 Regio carpalis anterior Regió anterior del carp Anterior region of wrist PubMed - Google
A01.2.07.020 Regio carpalis posterior Regió posterior del carp Posterior region of wrist PubMed - Google
A01.2.07.021 Regio dorsalis manus Regió dorsal de la mà Dorsum of hand PubMed - Google
A01.2.07.022 Palma; Vola; Regio palmaris Palmell; Regió palmar Palm; Palmar region PubMed - Google
A01.2.07.023 Thenar; Eminentia thenaris Eminència tenar Thenar eminence PubMed - Google
A01.2.07.024 Hypothenar; Eminentia hypothenaris Eminència hipotenar Hypothenar eminence PubMed - Google
A01.2.07.025 Regio metacarpalis Regió metacarpíana Metacarpal región PubMed - Google
A01.2.07.026 Digiti manus Dits de la mà Digits of hand; Fingers induding thumb PubMed - Google
A01.2.07.027 Pollex; Digitus primus [I] Polze; Primer dit [I] Thumb PubMed - Google
A01.2.07.028 Index; Digitus secundus [II] Índex; Segon dit [II] Index finger PubMed - Google
A01.2.07.029 Digitus medius; Digitus tertius [III] Dit mig; Tercer dit [III] Middle finger PubMed - Google
A01.2.07.030 Digitus anularis; Digitus quartus [IV] Anular; quart dit [IV] Ring finger PubMed - Google
A01.2.07.031 Digitus minimus; Digitus quintus [V] Auricular: Cinqué dit [V] Little finger PubMed - Google
A01.2.07.032 Facies palmares digitorum Cares palmars dels dits Palmar surfaces of fingers PubMed - Google
A01.2.07.033 Facies dorsales digitorum Cares dorsals dels dits Dorsal surfaces of fingers PubMed - Google
A01.2.08.001 Reglones membri inferioris Regions del membre inferior Regions of lower limb PubMed - Google
A01.2.08.002 Regio glutealis Regió glútia Gluteal región PubMed - Google
A01.2.08.003 Crena analis; Crena ani; Crena interglutealis Solc interglúti Intergluteal deft; Natal deft PubMed - Google
A01.2.08.004 Sulcus glutealis Solc glúti Gluteal fold PubMed - Google
A01.2.08.005 Regio coxae Regió del maluc Hip region PubMed - Google
A01.2.08.006 Regio femorale Regió de la cuixa: Regió femoral Femoral region PubMed - Google
A01.2.08.007 Regio femoris anterior Regió anterior de la cuixa; Regió femoral anterior Anterior region of thigh PubMed - Google
A01.2.08.008 Trigonum femorale Triangle femoral Femoral triangle PubMed - Google
A01.2.08.009 Regio femoris posterior Regió posterior de la cuixa; Regió femoral posterior Posterior region of thigh PubMed - Google
A01.2.08.010 Regio genus Regió del genoll Knee region PubMed - Google
A01.2.08.011 Regio genus anterior Regió anterior del genoll Anterior region of knee PubMed - Google
A01.2.08.012 Regio genus posterior Regió posterior del genoll Posterioor region of knee PubMed - Google
A01.2.08.013 Fossa poplítea Fossa poplítia Popliteal fossa PubMed - Google
A01.2.08.014 Regio cruris Regió de la cama Leg region PubMed - Google
A01.2.08.015 Regio cruris anterior Regió anterior de la cama Anterior region of leg PubMed - Google
A01.2.08.016 Regio cruris posterior Regió posterior de la cama Posterior region of leg PubMed - Google
A01.2.08.017 Regio surae Regió sural Sural region PubMed - Google
A01.2.08.018 Regio talocruralis anterior Regió anterior del turmell Anterior talocrural region; Anterior ankle region PubMed - Google
A01.2.08.019 Regio talocruralis posterior Regió posterior del turmell Posterior talocrural region; Posterior ankle region PubMed - Google
A01.2.08.020 Regio retromalleolaris lateralis Regió retromal·leolar lateral Lateral retromalleolar region PubMed - Google
A01.2.08.021 Regio retromalleolaris medialis Regió retromal·leolar medial Medial retromalleolar region PubMed - Google
A01.2.08.022 Regio pedis Regió del peu Foot region PubMed - Google
A01.2.08.023 Regio calcanea Regió calcani Heel region PubMed - Google
A01.2.08.024 Dorsum pedis; Regio dorsalis pedis Dorso del peu; Regió dorsal del peu Dorsum of foot; Dorsal region of foot PubMed - Google
A01.2.08.025 Planta; Regio plantaris Planta; Regió plantar Sole; Plantar region of foot PubMed - Google
A01.2.08.026 Margo lateralis pedis; Margo fíbularis pedis Vora lateral del peu; Vora fibular del peu; Vora peroneal del peu Lateral border of foot; Fibular border of foot; Peroneal border of foot PubMed - Google
A01.2.08.027 Margo medialis pedis; Margo tibialis pedis Vora medial del peu; Vora tèbial de peu Medial border of foot; Tibial border of foot PubMed - Google
A01.2.08.028 Arcus pedís longítudinalis Arc longitudinal del peu Longitudinal arch of foot PubMed - Google
A01.2.08.029 Pars lateralis Part lateral Lateral part PubMed - Google
A01.2.08.030 Pars medialis Part medial Medial part PubMed - Google
A01.2.08.031 Arcus pedis transversus proximalis Arc transvers proximal del peu Proximal transverse arch of foot PubMed - Google
A01.2.08.032 Arcus pedis transversus distalis Arc transvers distal del peu Distal transverse arch of foot PubMed - Google
A01.2.08.033 Regio tarsalis Regió tarsiana Ankle region PubMed - Google
A01.2.08.034 Regio metatarsalis Regió metatarsíana Metatarsal region PubMed - Google
A01.2.08.035 Digiti pedis Dits del peu Digits of foot; Toes PubMed - Google

Pàgines