Terminologia anatòmica

Nomenclatura Anatòmica Internacional és el cos oficial de nomenclatura anatòmica creat conjuntament pel Comitè Federal sobre Terminologia Anatòmica (FCAT) i les 56 Associacions membres de les Associacions Internacionals de Anatomistas (Federació Internacional d'Associacions de Anatomistas, IFAA). Es va publicar el 1998 i substitueix a l'estàndard previ, la Nomina Anatomica [NA]. Terminologia Anatomica conté la terminologia per al voltant de 7500 estructures anatòmiques macroscòpiques humanes.

 

Mostrant 251 - 300 de 7404 termes.
Còdi Nom llatí Nom Nom (anglès) Cercar
A01.2.08.036 Hallux; Digitus primus [I] Primer dit [I]¡ Polze (dit gros) Great toe [I] PubMed - Google
A01.2.08.037 Digitus secundus [II] Segon dit [II]; Index Second toe [II] PubMed - Google
A01.2.08.038 Digitus tertius [III] Tercer dit [III]; Dit mig Third toe [III] PubMed - Google
A01.2.08.039 Digitus quartus [IV] Quart dit [IV]; Anular Fourth toe [IV] PubMed - Google
A01.2.08.040 Digitus minimus: Digitus quintus [V] Cinqué dit [V]; auricular Little toe; Fifth toe [V] PubMed - Google
A01.2.08.041 Facies plantares digitorum Cara plantar dels dits Plantar surfaces of toes PubMed - Google
A01.2.08.042 Facies dorsales digitorum Cara dorsal dels dits Dorsal surfaces of toes PubMed - Google
A01.7.03.013 Trigonum femorale Triàngle femoral Femoral triangle PubMed - Google
A02.0.00.000 Anatomía systemica ossa; Systema skeletale Anatomia Sistèmica dels Ossos; Sistema esquelètic Systemic anatomy Bones; Skeletal Sistem PubMed - Google
A02.0.00.001 Pars ossea Part òssia Bony part PubMed - Google
A02.0.00.002 Substantia corticalis Os cortical Cortical bone PubMed - Google
A02.0.00.003 Substantia compacta Os compacte Compact bone PubMed - Google
A02.0.00.004 Substantia spongiosa; Substantia trabecularis Os esponjós; os trabecular Spongy bone; Trabecular bone PubMed - Google
A02.0.00.005 Pars cartilaginea Part cartilaginosa Cartilaginous part PubMed - Google
A02.0.00.006 Pars membranacea Part membranosa Membranous part PubMed - Google
A02.0.00.007 Periosteum Periosti Periosteum PubMed - Google
A02.0.00.008 Perichondrium Perícondri Perichondrium PubMed - Google
A02.0.00.009 Skeleton axiale Esquelet axial Axial skeleton PubMed - Google
A02.0.00.010 Skeleton appendiculare Esquelet apendicular Appendicular skeleton PubMed - Google
A02.0.00.011 Os longum Os llarg Long bone PubMed - Google
A02.0.00.012 Os breve Os curt Short bone PubMed - Google
A02.0.00.013 Os planum Os pla Fiat bone PubMed - Google
A02.0.00.014 Os irregulare Os irregular Irregular bone PubMed - Google
A02.0.00.015 Os pneumaticum Os neumatitzat Pneumatized bone PubMed - Google
A02.0.00.016 Os sesamoideum Os sesamoide Sesamoid bone PubMed - Google
A02.0.00.017 Diaphysis Diàfisi Diaphysis PubMed - Google
A02.0.00.018 Epiphysis Epífisi Epiphysis PubMed - Google
A02.0.00.019 Cartilago epiphysialis Cartílag epifisàri Epiphysial cartilage PubMed - Google
A02.0.00.020 Lamina epiphysialis Làmina epifisària Epiphysial píate PubMed - Google
A02.0.00.021 Linea epiphysialis Línia epifisària Epiphysial line PubMed - Google
A02.0.00.022 Metaphysis Metàfisi Metaphysis PubMed - Google
A02.0.00.023 Processus Apòfisi Apophysis PubMed - Google
A02.0.00.024 Tuber Eminència; Tuberositat Tuber; Tuberosity PubMed - Google
A02.0.00.025 Tuberculum Tubercle Tubercle PubMed - Google
A02.0.00.026 Tuberositas Tuberositat Tuberosity PubMed - Google
A02.0.00.027 Eminerttia Eminència Eminence PubMed - Google
A02.0.00.028 Processus Procés; apòfisi Process PubMed - Google
A02.0.00.029 Condylus Còndil Condyle PubMed - Google
A02.0.00.030 Epicondylus Epicòndil Epicondyle PubMed - Google
A02.0.00.031 Crista Cresta Crest; Ridge PubMed - Google
A02.0.00.032 Linea Línia Line PubMed - Google
A02.0.00.033 Incisura Escotadura; Escotadura Notch PubMed - Google
A02.0.00.034 Fossa Fossa Fossa PubMed - Google
A02.0.00.035 Sulcus Solc Groove PubMed - Google
A02.0.00.036 Facies articularis Cara articular Articular surface PubMed - Google
A02.0.00.037 Cavitas medullarís Cavitat medular Medullary cavity; Marrow cavity PubMed - Google
A02.0.00.038 Endosteum Endosti Endosteum PubMed - Google
A02.0.00.039 Medulla ossíum flava Medul·la groga dels ossos Yellow bone marrow PubMed - Google
A02.0.00.040 Medulla ossium rubra Medul·la roja dels ossos Red bone marrow PubMed - Google
A02.0.00.041 Foramen nutricium Forat nutrici Nutrient foramen PubMed - Google

Pàgines