Terminologia anatòmica

Nomenclatura Anatòmica Internacional és el cos oficial de nomenclatura anatòmica creat conjuntament pel Comitè Federal sobre Terminologia Anatòmica (FCAT) i les 56 Associacions membres de les Associacions Internacionals de Anatomistas (Federació Internacional d'Associacions de Anatomistas, IFAA). Es va publicar el 1998 i substitueix a l'estàndard previ, la Nomina Anatomica [NA]. Terminologia Anatomica conté la terminologia per al voltant de 7500 estructures anatòmiques macroscòpiques humanes.

 

Mostrant 301 - 350 de 7404 termes.
Còdi Nom llatí Nom Nom (anglès) Cercar
A02.0.00.042 Canalis nutricius; Canalis nutríens Canal nutrici Nutrient canal PubMed - Google
A02.0.00.043 Centrum ossificationis Centre de ossificació Ossification centre PubMed - Google
A02.0.00.044 Primarium Primari Primary PubMed - Google
A02.0.00.045 Secundarium Secundari Secondary PubMed - Google
A02.1.00.001 Cranium Crani Cranium PubMed - Google
A02.1.00.002 Norma facialis; Norma frontalis Vista facial; Vista frontal Facial aspect; Frontal aspect PubMed - Google
A02.1.00.003 Norma superior: Norma verticalis Vista superior; Vista vertical Superior aspect; Vertical aspect PubMed - Google
A02.1.00.004 Norma occipitalis Vista occipital Occipital aspect PubMed - Google
A02.1.00.005 Norma lateralis Vista lateral Lateral aspect PubMed - Google
A02.1.00.006 Norma inferior; norma basalis Vista inferior; Vista basal Inferior aspect PubMed - Google
A02.1.00.007 Neurocranium Neurocrani Neurocranium; Brain box PubMed - Google
A02.1.00.008 Viscerocranium Viscerocrani; Esquelet facial Viscerocranium; Facial skeleton PubMed - Google
A02.1.00.009 Chondrocranium Condrocrani Chondrocranium PubMed - Google
A02.1.00.010 Desmocranium Desmocrani Desmocranium PubMed - Google
A02.1.00.011 Pericranium; Periosteum externum cranii Pericrani; Periosti extern del crani Pericranium PubMed - Google
A02.1.00.012 Cavitas cranii Cavitat cranial Cranial cavity PubMed - Google
A02.1.00.013 Frons Front Forehead PubMed - Google
A02.1.00.014 Occiput Occípit Occiput PubMed - Google
A02.1.00.015 Nasion Nasi Nasion PubMed - Google
A02.1.00.016 Bregma Bregma Bregma PubMed - Google
A02.1.00.017 Lambda Lambda Lambda PubMed - Google
A02.1.00.018 Inion Ini Inion PubMed - Google
A02.1.00.019 Pterion Pteri Pterion PubMed - Google
A02.1.00.020 Asterion Asteri Asterion PubMed - Google
A02.1.00.021 Gonion Goni Gonion PubMed - Google
A02.1.00.022 Fossa temporalis Fossa temporal Temporal fossa PubMed - Google
A02.1.00.023 Arcus zygomaticus Arc zigomàtic Zygomatic arch PubMed - Google
A02.1.00.024 Fossa infratemporalis Fossa infratemporal Infratemporal fossa PubMed - Google
A02.1.00.025 Fossa pterygopalatina Fossa pterigopalatina Pterygopalatine fossa PubMed - Google
A02.1.00.026 Fissura pterygomaxillaris Fissura pterigo-maxil·lar Pterygomaxillary fissure PubMed - Google
A02.1.00.027 Fonticuli cranii Fontanel·les Fontanelles PubMed - Google
A02.1.00.028 Fonticulus anterior Fontanel·la anterior Anterior fontanelle PubMed - Google
A02.1.00.029 Fonticulus posterior Fontanel·la posterior Posterior fontanelle PubMed - Google
A02.1.00.030 Fonticulus sphenoidalis; Fonticulus anterolateralis Fontanel·la esfenoïdal; fontanel·la anterolateral Sphenoidal fontanelle PubMed - Google
A02.1.00.031 Fonticulus mastoideus: Fonticulus posterolateralis Fontanel·la mastoïdal Mastoid fontanelle PubMed - Google
A02.1.00.032 Calvaria Volta del crani Calvaría PubMed - Google
A02.1.00.033 Vertex Vértex Vértex PubMed - Google
A02.1.00.034 Lamina externa Taula externa External table PubMed - Google
A02.1.00.035 Diploe Diploe Diploe PubMed - Google
A02.1.00.036 Canales diploici Conductes diploics Diploic canals PubMed - Google
A02.1.00.037 Lamina interna Taula interna Internal table PubMed - Google
A02.1.00.038 Sulcus sinus sagittalis superioris Solc del si sagital superior Groove for superior sagittal sinus PubMed - Google
A02.1.00.039 Foveolae granulares Fosses granulars Granular foveolae PubMed - Google
A02.1.00.040 Impressiones gyrorum, Impressiones digitatae; Juga cerebralia Impressions dels girs cerebrals; Impressions digitals Impressions of cerebral gyri PubMed - Google
A02.1.00.041 Sulci venosi Solcs venosos Venous grooves PubMed - Google
A02.1.00.042 Sulci arteriosi Solcs arterials Arterial grooves PubMed - Google
A02.1.00.043 (Ossa suturale) (Ossos suturals; Ossos wormians) (Sutural bones) PubMed - Google
A02.1.00.044 Basis cranii Base del crani Cranial base; Basicraníum PubMed - Google
A02.1.00.045 Basis cranii interna Cara interna de la base del crani Cranial base internal surface PubMed - Google
A02.1.00.046 Fissura sphenopetrosa Fissura esfeno-petrosa Petrosphenoidal fissure; Sphenopetrosal fissure PubMed - Google

Pàgines