Terminologia anatòmica

Nomenclatura Anatòmica Internacional és el cos oficial de nomenclatura anatòmica creat conjuntament pel Comitè Federal sobre Terminologia Anatòmica (FCAT) i les 56 Associacions membres de les Associacions Internacionals de Anatomistas (Federació Internacional d'Associacions de Anatomistas, IFAA). Es va publicar el 1998 i substitueix a l'estàndard previ, la Nomina Anatomica [NA]. Terminologia Anatomica conté la terminologia per al voltant de 7500 estructures anatòmiques macroscòpiques humanes.

 

Mostrant 351 - 400 de 7404 termes.
Còdi Nom llatí Nom Nom (anglès) Cercar
A02.1.00.047 Fissura petrooccipitalis Fissura petro-occipital Petro-occipital fissure PubMed - Google
A02.1.00.048 Fossa cranii anterior Fossa cranial anterior Anterior cranial fossa PubMed - Google
A02.1.00.049 Fossa cranii media Fossa cranial mitja Middle cranial fossa PubMed - Google
A02.1.00.050 Fossa cranii posterior Fossa cranial posterior Posterior cranial fossa PubMed - Google
A02.1.00.051 Clivus Canal basil·lar Clivus PubMed - Google
A02.1.00.052 Sulcus sinus petrosi inferioris Solc del si petrós inferior Groove for inferior petrosal sinus PubMed - Google
A02.1.00.053 Basis cranii externa Cara externa de la base del crani Cranial external surface base PubMed - Google
A02.1.00.054 Foramen jugulare Forat jugular Jugular foramen PubMed - Google
A02.1.00.055 Foramen lacerum Forat lacerum Foramen lacerum PubMed - Google
A02.1.00.056 Palatum osseum Paladar ossi Bony palate PubMed - Google
A02.1.00.057 Canalis palatinus major Conducte palatí major Greater palatine canal PubMed - Google
A02.1.00.058 Foramen palatinum majus Forat palatí major Greater palatine foramen PubMed - Google
A02.1.00.059 Foramina palatina minora Forats palatins menors Lesser palatine foramina PubMed - Google
A02.1.00.060 Fossa incisiva Fossa incisiva Incisive fossa PubMed - Google
A02.1.00.061 Canalis incisivi Conducte incisiu Incisive canals PubMed - Google
A02.1.00.062 Foramina incisiva Forats incisius Incisive foramina PubMed - Google
A02.1.00.063 (Torus palatinus) (Rodet palatí) (Palatine torus) PubMed - Google
A02.1.00.064 Canalis palatovagínalis Conducte palatovaginal Palatovaginal canal PubMed - Google
A02.1.00.065 Canalis vomerovaginalis Conducte vomerovaginal Vomerovaginal canal PubMed - Google
A02.1.00.066 Canalis vomerorostralis Conducte vomerorrostral Vomerorostral canal PubMed - Google
A02.1.00.067 Órbita Òrbita Orbit PubMed - Google
A02.1.00.068 Cavitas orbitalis Cavitat orbitària Orbital cavity PubMed - Google
A02.1.00.069 Aditus orbitalis Orifici orbitàri Orbital opening PubMed - Google
A02.1.00.070 Margo orbitalis Vora orbitària Orbital margin PubMed - Google
A02.1.00.071 Margo supraorbitalis Vora supraorbitària Supra-orbital margin PubMed - Google
A02.1.00.072 Margo infraorbitalis Vora infraorbitària Infra-orbital margin PubMed - Google
A02.1.00.073 Margo lateralis Vora lateral Lateral margin PubMed - Google
A02.1.00.074 Margo medialis Vora medial Medial margin PubMed - Google
A02.1.00.075 Paries superior Paret superior Roof PubMed - Google
A02.1.00.076 Paries inferior Paret inferior Floor PubMed - Google
A02.1.00.077 Paries lateralis Paret lateral Lateral wall PubMed - Google
A02.1.00.078 Paries medialis Paret medial Medial wall PubMed - Google
A02.1.00.079 Foramen ethmoidale anterius Foramen etmoïdal anterior Anterior ethmoidal foramen PubMed - Google
A02.1.00.080 Foramen ethmoidale posterius Foramen etmoïdal posterior Posterior ethmoidal foramen PubMed - Google
A02.1.00.081 Sulcus lacrimalis Solc lacrimal Lacrimal groove PubMed - Google
A02.1.00.082 Fossa sacci lacrimalis Fossa del sac lacrimal Fossa for lacrimal sac PubMed - Google
A02.1.00.083 Fissura orbitalis superior Fissura orbitària superior Superior orbital fissure PubMed - Google
A02.1.00.084 Fissura orbitalis inferior Fissura orbitària inferior Inferior orbital fissure PubMed - Google
A02.1.00.085 Canalis nasolacrimalis Conducte nasolacrimal Nasolacrimal canal PubMed - Google
A02.1.00.086 Cavitas nasalis ossea Cavitat nasal ossia Bony nasal cavity PubMed - Google
A02.1.00.087 Septum nasi osseum Septe nasal ossi Bony nasal septum PubMed - Google
A02.1.00.088 Apertura piriformis Orifici piriforme Piriform aperture PubMed - Google
A02.1.00.089 Meatus nasi superior Meat nasal superior Superior nasal meatus PubMed - Google
A02.1.00.090 Meatus nasi medius Meat nasal mig Middle nasal meatus PubMed - Google
A02.1.00.091 Meatus nasi inferior Meat nasal inferior Inferior nasal meatus PubMed - Google
A02.1.00.092 Ostittrh canalis nasolacrimalis Orifici del conducte lacrimonasal Opening of nasolacrimal canal PubMed - Google
A02.1.00.093 Meatus nasi communis Meat nasal comú Common nasal meatus PubMed - Google
A02.1.00.094 Recessus sphenoethmoidalis Recés esfeno-etmoïdal Spheno-ethmoidal recess PubMed - Google
A02.1.00.095 Meatus nasopharyngeus Meat naso-faríngi Nasopharyngeal opening PubMed - Google
A02.1.00.096 Choana; Apertura nasalis posterior Coana; Orifici nasal posterior Choana; Posterior nasal aperture PubMed - Google

Pàgines