Terminologia anatòmica

Nomenclatura Anatòmica Internacional és el cos oficial de nomenclatura anatòmica creat conjuntament pel Comitè Federal sobre Terminologia Anatòmica (FCAT) i les 56 Associacions membres de les Associacions Internacionals de Anatomistas (Federació Internacional d'Associacions de Anatomistas, IFAA). Es va publicar el 1998 i substitueix a l'estàndard previ, la Nomina Anatomica [NA]. Terminologia Anatomica conté la terminologia per al voltant de 7500 estructures anatòmiques macroscòpiques humanes.

 

Mostrant 401 - 450 de 7404 termes.
Còdi Nom llatí Nom Nom (anglès) Cercar
A02.1.00.097 Foramen sphenopalatinum Forat esfeno-palatí Sphenopalatíne foramen PubMed - Google
A02.1.01.001 Ossa cranii Os del crani Bones of cranium PubMed - Google
A02.1.02.001 Os parietale Os parietal Parietal bone PubMed - Google
A02.1.02.002 Facies interna Cara interna Internal surface PubMed - Google
A02.1.02.003 Sulcus sinus sigmoidei Solc del si sigmoide Groove for sigmoid sinus PubMed - Google
A02.1.02.004 Sulcus sinus sagittalis superioris Solc del si sagital superior Groove for superior sagittal sinus PubMed - Google
A02.1.02.005 Sulcus arteriae meningeae mediae Solc de la artèria meníngia mitja Groove for middle meningeal artery PubMed - Google
A02.1.02.006 Sulci arteriosi Solcs arterials Grooves for arteries PubMed - Google
A02.1.02.007 Facies externa Cara externa External surface PubMed - Google
A02.1.02.008 Linea temporalis superior Línia temporal superior Superior temporal line PubMed - Google
A02.1.02.009 Linea temporalis inferior Línia temporal inferior Inferior temporal line PubMed - Google
A02.1.02.010 Tuber parietale; Eminentia parietalis Tuberositat parietal; Eminència parietal Parietal tuber; Parietal eminence PubMed - Google
A02.1.02.011 Margo occipitalis Vora occipital Occipital border PubMed - Google
A02.1.02.012 Margo squamosus Vora escatosa Squamosal border PubMed - Google
A02.1.02.013 Margo sagittalis Vora sagital Sagittal border PubMed - Google
A02.1.02.014 Margo frontalis Vora frontal Frontal border PubMed - Google
A02.1.02.015 Angulus frontalis Ángle frontal Frontal angle PubMed - Google
A02.1.02.016 Angulus occipitalis Angle occipital Occipital angle PubMed - Google
A02.1.02.017 Angulus sphenoidalis Angle esfenoïdal Sphenoídal angle PubMed - Google
A02.1.02.018 Angulus mastoideus Angle mastoïdal Mastoid angle PubMed - Google
A02.1.02.019 Foramen parietale Forat parietal Parietal foramen PubMed - Google
A02.1.03.001 Os frontale Os frontal Frontal bone PubMed - Google
A02.1.03.002 Squama frontalis Escata Squamous part PubMed - Google
A02.1.03.003 Facies externa Cara externa External surface PubMed - Google
A02.1.03.004 Tuber frontale; Eminentia frontalis Tuberositat frontal: Eminència frontal Frontal tuber: Frontal eminence PubMed - Google
A02.1.03.005 Arcus superciliaris Arc superciliar Superciliary arch PubMed - Google
A02.1.03.006 Glabella Glabela Glabella PubMed - Google
A02.1.03.007 (Sutura frontalis persistens, Sutura metopica) (Sutura frontal; Sutura metòpica) (Frontal suture: Metopic suture) PubMed - Google
A02.1.03.008 Margo supraorbitalis Vora supraorbitària Supra-orbital margin PubMed - Google
A02.1.03.009 Incisura supraorbitalis/foramen supraorbitale Escotadura supraorbitària/foramen supraorbitàri Supra-orbital notch/foramen PubMed - Google
A02.1.03.010 Incisura frontalis/foramen frontale Escotadura frontal/foramen frontal Frontal notch/foramen PubMed - Google
A02.1.03.011 Facies temporalis Cara temporal Temporal surface PubMed - Google
A02.1.03.012 Margo parietalis Vora parietal Parietal margin PubMed - Google
A02.1.03.013 Linea temporalis Línia temporal Temporal line PubMed - Google
A02.1.03.014 Processus zygomaticus Apófisi zigomàtica Zygomatic process PubMed - Google
A02.1.03.015 Facies interna Cara interna Internal surface PubMed - Google
A02.1.03.016 Crista frontalis Cresta frontal Frontal crest PubMed - Google
A02.1.03.017 Sulcus sinus sagittalis superioris Solc del si sagital superior Groove for superior sagittal sinus PubMed - Google
A02.1.03.018 Foramen caecum Foramen ceg Foramen caecum PubMed - Google
A02.1.03.019 Pars nasalis Part nasal Nasal part PubMed - Google
A02.1.03.020 Spina nasalis Espina nasal Nasal spine PubMed - Google
A02.1.03.021 Margo nasalis Vora nasal Nasal margin PubMed - Google
A02.1.03.022 Pars orbitalis Part orbitària Orbital part PubMed - Google
A02.1.03.023 Facies orbitalis Cara orbitària Orbital surface PubMed - Google
A02.1.03.024 (Spina trochlearis) (Espina troclear) (Trochlear spine) PubMed - Google
A02.1.03.025 Fovea trochlearis Fossa troclear Trochlear fovea PubMed - Google
A02.1.03.026 Fossa glandulae lacrimalis Fossa de la glàndula lacrimal Fossa for lacrimal gland: Lacrimal fossa PubMed - Google
A02.1.03.027 Margo sphenoidalis Vora esfenoïdal Sphenoidal margin PubMed - Google
A02.1.03.028 Incisura ethmoidalis Escotadura etmoïdal Ethmoidal notch PubMed - Google
A02.1.03.029 Sinus frontalis Si frontal Frontal sinus PubMed - Google

Pàgines